Działania na rzecz upowszechniania polityki rowerowej
/zdjecie/male/50/fjM1LeSWsXW868x
Panie Prezydencie, od ponad 18 miesięcy tzw. sprawy rowerowe są w gestii Zarządu Transportu Miejskiego. Proszę o informację jakie działania na rzecz upowszechniania polityki rowerowej przez ZTM są realizowane i od kiedy te instytucje odpowiadają za ten obszar? W odpowiedzi otrzymałem informację, że w Rzeszowie i okolicznych gminach podjęto działania mające na celu popularyzowanie komunikacji rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej. W tym zakresie Zarząd Transportu Miejskiego przejął prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz aktywnego kształtowania zachowań komunikacyjnych opartych na zwiększeniu ruchu rowerowego. Realizacja celu Polityki Rowerowej Miasta Rzeszów wymaga wprowadzenia działań mających bezpośredni i wyraźny wpływ na funkcjonowanie transportu rowerowego w mieście. Od 2015 r. systematycznie wzbogacana jest infrastruktura rowerowa, parkingi dla rowerów, wprowadzane są możliwości bezpiecznego i wygodnego przechowywania rowerów na przystankach i stacjach – stojaki rowerowe w widocznych, oświetlonych, zabezpieczonych przed deszczem i monitorowanych miejscach. Rozwój ruchu rowerowego oraz podniesienie poziomu udziału w ruchu wewnątrzmiejskim, wymaga podjęcia odpowiednich działań poprzez stworzenie kolejnych tras rowerowych, pozwalających na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się. Głównym priorytetem jest budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie Rzeszowa... liczba ta diametralnie wzrosła i na koniec 2016 r. wynosi 130 km. W Rzeszowie rozbudowywany jest układ dróg rowerowych i podsystemu rowerowego, z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Inwestycje realizowane są wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg oraz Zarządem Zieleni Miejskiej. Dodatkowo w nadchodzących latach zrealizowanych będzie szereg inwestycji, które poprawią jakość korzystania z rowerów miejskich. Należy jednak stwierdzić, że jednym z priorytetów działalności w ramach polityki rowerowej jest edukacja mieszkańców. W 2016 r. zorganizowano spotkania z uczniami rzeszowskich szkół. Celem przeprowadzonych spotkań było podniesienie świadomości jak bardzo ważna jest troska o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu... Wszystkie te działania odniosły pozytywny efekt, ponieważ liczba wypadków z udziałem rowerzystów diametralnie spada. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie organizuje cykliczne dni otwarte, podczas których prezentuje infrastrukturę rowerową Rzeszowa. Również we wrześniu 2016 r. odbyły się „Rzeszowskie Dni Mobilności”, których celem było zachęcenie mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych środków podróżowania. Aktualnie trwają prace nad pozyskaniem środków unijnych na realizację inwestycji wypożyczalni rowerów. W najbliższych miesiącach opracowany zostanie program polityki rowerowej, a następnie przedłożony Radzie Miasta Rzeszowa. O jego założeniach będą informowani na bieżąco wszyscy zainteresowani.

Galeria