/zdjecie/male/53/5l6cx7LRLHPT1td
Panie Prezydencie, zwracam się z prośbą o zarezerwowanie w budżecie miasta 2017, środków na realizację psich parków na terenie miasta, na Bulwarach i w Parku Sybiraków w kwocie 200 tys. zł, po 100 tys. zł na każdą inwestycję. Rezerwacja środków i rozpoczęcie postępowania przetargowego jeszcze w tym roku, umożliwiłyby korzystanie z tych obiektów w I kwartale 2018 r. Ratusz zapewnił, że czynione będą starania o ujęcie środków finansowych na te cele w budżecie na 2018 rok. Poinformowano mnie również, że opracowane zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku nie przewiduje inwestycji związanej z budową parku dla psów. Natomiast Park Sybiraków posiada nieuregulowany stan prawny i w związku z powyższym nie planuje się realizacji nowych inwestycji do czasu uregulowania kwestii własnościowych obiektu. Po zabezpieczeniu środków finansowych Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie wytypuje dogodną lokalizację na terenie miasta Rzeszowa w celu realizacji parku dla psów.
/zdjecie/male/52/0fsfxeWBEBxQTEP
11 lipca 2017 roku zwróciłem się z prośbą do Prezydenta o przekazanie informacji dotyczącej stanu przygotowań do realizacji inwestycji dot. oświetlenia ścieżki rowerowej pomiędzy Mostem Zamkowym a Mostem na ul. Narutowicza. Dodatkowo poprosiłem o przekazanie informacji na jakim etapie jest pozyskiwanie środków z projektu transgranicznego z miastem Ivanofrankivsk dot. pozyskania środków na monitoring na Bulwarach. W odpowiedzi otrzymałem informację, że opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza”. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w 2018 r. W sprawie monitoringu na Bulwarach, w związku z informacją otrzymaną od lidera wspólnego projektu (miasta Ivano-frankivsk) o negatywnej ocenie złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania, podjęte zostaną starania o zabezpieczenie środków z oszczędności poprzetargowych.
/zdjecie/male/51/1F9ehpG9jfSMzI4
W maju 2017 roku, w związku z pojawieniem się ostatnimi czasy potrzebami mieszkańców dot. zwiększenia bezpieczeństwa, zwróciłem się z prośbą do Prezydenta o rozważenie możliwości montażu monitoringu wideo na Rzeszowskich Bulwarach. Zapewniono mnie, że Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej jest na etapie uzgadniania warunków technicznych zamontowania kamer na słupach oświetlających bulwary. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w ramach projektu transgranicznego z miastem Ivanofrankivsk, z dofinansowaniem unijnym 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie projekt jest na etapie oceny w konkursie. Jeżeli projekt nie zostanie zakwalifikowany do ww. dofinansowania czynione będą starania o dofinansowanie zadania z innego zewnętrznego źródła. Dopiero w ostateczności rozbudowa monitoringu będzie wykonywana wyłącznie ze środków własnych.
/zdjecie/male/50/fjM1LeSWsXW868x
Panie Prezydencie, od ponad 18 miesięcy tzw. sprawy rowerowe są w gestii Zarządu Transportu Miejskiego. Proszę o informację jakie działania na rzecz upowszechniania polityki rowerowej przez ZTM są realizowane i od kiedy te instytucje odpowiadają za ten obszar? W odpowiedzi otrzymałem informację, że w Rzeszowie i okolicznych gminach podjęto działania mające na celu popularyzowanie komunikacji rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej. W tym zakresie Zarząd Transportu Miejskiego przejął prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz aktywnego kształtowania zachowań komunikacyjnych opartych na zwiększeniu ruchu rowerowego. Realizacja celu Polityki Rowerowej Miasta Rzeszów wymaga wprowadzenia działań mających bezpośredni i wyraźny wpływ na funkcjonowanie transportu rowerowego w mieście. Od 2015 r. systematycznie wzbogacana jest infrastruktura rowerowa, parkingi dla rowerów, wprowadzane są możliwości bezpiecznego i wygodnego przechowywania rowerów na przystankach i stacjach – stojaki rowerowe w widocznych, oświetlonych, zabezpieczonych przed deszczem i monitorowanych miejscach. Rozwój ruchu rowerowego oraz podniesienie poziomu udziału w ruchu wewnątrzmiejskim, wymaga podjęcia odpowiednich działań poprzez stworzenie kolejnych tras rowerowych, pozwalających na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się. Głównym priorytetem jest budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie Rzeszowa... liczba ta diametralnie wzrosła i na koniec 2016 r. wynosi 130 km. W Rzeszowie rozbudowywany jest układ dróg rowerowych i podsystemu rowerowego, z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi. Inwestycje realizowane są wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg oraz Zarządem Zieleni Miejskiej. Dodatkowo w nadchodzących latach zrealizowanych będzie szereg inwestycji, które poprawią jakość korzystania z rowerów miejskich. Należy jednak stwierdzić, że jednym z priorytetów działalności w ramach polityki rowerowej jest edukacja mieszkańców. W 2016 r. zorganizowano spotkania z uczniami rzeszowskich szkół. Celem przeprowadzonych spotkań było podniesienie świadomości jak bardzo ważna jest troska o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu... Wszystkie te działania odniosły pozytywny efekt, ponieważ liczba wypadków z udziałem rowerzystów diametralnie spada. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie organizuje cykliczne dni otwarte, podczas których prezentuje infrastrukturę rowerową Rzeszowa. Również we wrześniu 2016 r. odbyły się „Rzeszowskie Dni Mobilności”, których celem było zachęcenie mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych środków podróżowania. Aktualnie trwają prace nad pozyskaniem środków unijnych na realizację inwestycji wypożyczalni rowerów. W najbliższych miesiącach opracowany zostanie program polityki rowerowej, a następnie przedłożony Radzie Miasta Rzeszowa. O jego założeniach będą informowani na bieżąco wszyscy zainteresowani.
1 2 3 4 5